Wet op de Dierproeven

24 mei 2016

Sinds 1977 is de Wet op de dierproeven (Wod) van kracht. Doel van deze wet is:

  • het welzijn van de dieren te beschermen
  • kaders te stellen waaraan een dierproef moet voldoen
  • uitsluitend deskundigen met proefdieren te laten werken.

De herziene Wet op de dierproeven (Wod) is sinds december 2014 van kracht. De herziening was nodig om de Europese Richtlijn 2010/63/EU in onze nationale wetgeving in te voeren. De richtlijn gaat over dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste verandering is de manier waarop instellingen een vergunning aanvragen voor het uitvoeren van dierproeven. Nieuwe taken en bevoegdheden zijn benoemd en belegd. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).