Verbeteren beschikbaarheid vitaal menselijk weefsel

13 december 2018

Voor laboratoriumonderzoek dat zich richt op de mens (ziekten, therapie, preventie en ook veiligheid van producten) is vitaal (vers) menselijk weefsel het meest relevante materiaal om in-vitrotesten op te verrichten of deze testen te ontwikkelen. Om de beschikbaarheid van vitaal menselijk weefsel sterk te verbeteren, is Vital Tissue van start gegaan. Dit consortium stelt zich tot doel vraag en aanbod duurzaam bij elkaar te brengen om te komen tot een integraal systeem voor leveringen.

Het consortium is multidisciplinair samengesteld. Niet alleen leveranciers en gebruikers zijn erbij betrokken, ook andere benodigde expertise maakt er onderdeel van uit. De uitdaging is juridische belemmeringen weg te nemen, informatiemanagement en logistiek op te zetten en goede werkwijzen te borgen tussen verstrekkers van weefsel (in de kliniek) en gebruikers (de laboratoria). Subsidies zijn verkregen van ZonMw, Proefdiervrij en tal van partners en stakeholders. Het is een internationale primeur als Vital Tissue erin slaagt om een nationaal systeem van integraal ketenbeheer te organiseren. Het initiatief zal evident bijdragen aan het streven van Nederland om te komen tot proefdiervrije innovatie.

Voor laboratoria is het moeilijk om aan vitaal menselijk weefsel te komen. Uit onderzoek van de initiatiefnemers van Vital Tissue kwam naar voren, dat er tal van belemmeringen zijn. Alle schakels in de keten (eindgebruikers, logistiek, klinici) werden uitgebreid geïnterviewd aan de hand van vragenlijsten. Hieruit kwam naar voren dat de behoefte van laboratoria aan menselijk weefsel niet werd gedekt, zowel kwantitatief (betrouwbaarheid van de aanvoer) als kwalitatief (sommige soorten weefsel zoals huid zijn wel beschikbaar, maar andere niet of nauwelijks).

De initiatiefnemers hielden daarnaast een open internet-enquête om na te gaan hoe mogelijke donoren (patiënten van wie weefsel wordt verwijderd) denken over het beschikbaar stellen van weefsel voor laboratoriumtoepassingen. Het aantal reacties was overweldigend. De meer dan duizend respondenten waren in grote meerderheid positief. De helft gaf aan het nodig te vinden dat de donor expliciet om toestemming wordt gevraagd.